ALGEMENE

VOORWAARDEN

FC MASTER PROFS VOETBALKAMP

1. Bij inschrijving betaalt u voor één periode waarover de activiteit plaats zal vinden. Herroeping van de inschrijving is niet mogelijk.
2. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk bij de eerste activiteit contant te voldoen. Een aanbetaling kan gevraagd worden. Deelnemers worden bij achterstand van betaling niet toegelaten tot de activiteit. Het bedrag blijft echter verschuldigd. Een factuur volgt per e-mail.
3. Elke deelnemer bij FC Master Profs neemt deel volgens het kledingvoorschrift van FC Master Profs.
4. FC Master Profs stelt zich niet aansprakelijkheid voor blessures, materiële schade en diefstal. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van schade (materieel danwel immaterieel). Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer of ouders/derden.
5. FC Master Profs is club-onafhankelijk.
6. Deelnemers dienen minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op het complex waar de activiteit gehouden zal worden.
7. Wij verwachten van deelnemers een 100% aanwezigheid. Je geeft je op voor de activiteit.
8. Bij ziekte/afwezigheid verplicht en tijdig afmelden via de e-mail info@fcmasterprofs.nl. Teruggave van (een deel) van het voldane bedrag is alleen mogelijk bij gebleken overmacht in de vorm van een voucher (duidelijk aantoonbare blessures/langdurige ziekte).
9. Wij hebben het recht om een activiteit te verplaatsen naar een andere moment en/of locatie. Deze verplaatsing wordt gemotiveerd. Hieronder valt ook slechte weersomstandigheden. Deelnemers krijgen een voucher voor een vervangend moment.
10. Deelnemers en ouders dienen zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Deelnemers, ouders en andere derden gaan op normale wijze met materialen om. Bij het niet naleven van de normale gedragsregels kan een waarschuwing, schorsing of definitieve verwijdering volgen.